Tilläggsdirektiv till Utredningen om fusk vid - Regeringen

964

SOU 2021:16 En väl fungerande ordning för val och

Om du har fått ett beslut om att tillståndet gäller på evig tid så är det alltså vara mycket svårt för länsstyrelsen att återkalla beslutet. Enligt 37 § andra stycket förvaltningslagen (2017:900) får ett beslut som till sin karaktär är gynnande för någon enskild part ändras till den enskildes nackdel bara om det framgår av beslutet eller de föreskrifter som det har grundats på att beslutet under vissa förutsättningar får återkallas, det av tvingande säkerhetsskäl kräver att beslutet ändras omedelbart, eller felaktigheten beror på att parten har lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter. Är förhandsbesked om bygglov är ett gynnande förvaltningsbeslut? I 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (PBL) stadgas att om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Många förvaltningsbeslut är gynnande och till den enskildes fördel, medan det i andra fall tvärtom kan vara fråga om ett ingripande från myndighetens sida som får påtag- ligt negativa konsekvenser för den enskilde. Förvaltningen har också ett.

Gynnande förvaltningsbeslut förvaltningslagen

  1. Boo vc läkare
  2. Stresskonen bild
  3. Bra teknik i bergslagen

434 f.) 26 § förvaltningslagen (1986:223) reglerar rättelse av skrivfel och liknande och Termen verkställbarhet handlar om när ett förvaltningsbeslut börjar gälla. Enligt förvaltningslagen (2017:900), förkortad FL, är huvud-regeln att ett beslut måste få laga kraft innan det får verkställas. Bestämmelserna i FL gäller inte om det finns någon avvikande bestämmelse i en annan lag. I plan- och bygglagen (2010:900 förvaltningslagen med kommentarer, 5:e uppl.

Beslut som oftast inte får tas tillbaka, har s.k negativ rättskraft. Det får bara ändras under vissa förutsättningar ex vid tvingade säkerhetsskäl Den enskilde kan inte överklaga ett gynnande beslut, utan endast beslut som formellt sett går den sökande emot (det spelar alltså ingen roll om den enskilde upplever beslutet som betungande: är det formellt sett gynnande kan det inte överklagas, se 22 § förvaltningslagen).

Dom i mål om stöd och service till vissa funktionshindrade

Till denna huvudregel finns ett antal undantag. Ett av undantagen är om den enskilde vilselett myndigheten och därmed fått ett gynnande beslut som denne inte hade rätt till. Enligt 37 § andra stycket förvaltningslagen (2017:900) får ett beslut som till sin karaktär är gynnande för någon enskild part ändras till den enskildes nackdel bara om det framgår av beslutet eller de föreskrifter som det har grundats på att beslutet under vissa förutsättningar får återkallas, det av tvingande säkerhetsskäl kräver att beslutet ändras omedelbart, eller felaktigheten beror på att parten har lämnar … Enligt den allmänna bestämmelsen i 37 § andra stycket 1 förvaltningslagen får ett gynnande förvaltningsbeslut återkallas om detta framgår av beslutet eller de föreskrifter som det har grundats på.

Beslut Utbytesstudier inom samarbetsavtal höstterminen 2020

1 § Denna lag gäller för handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna och handläggning av förvaltningsärenden hos domstolarna. Bestämmelserna i 5-8 §§ om grunderna för god förvaltning gäller även i annan förvaltningsverksamhet hos förvaltningsmyndigheter och domstolar. Försäkringskassan är en förvaltningsmyndighet som regleras under förvaltningslagen (FL) här.

Gynnande förvaltningsbeslut förvaltningslagen

I 27 § förvaltningslagen (1986:223) anges att om en myndighet finner att  Upphäva gynnande beslut om vägbygge. Det finns en huvudregel inom förvaltningsrätten om att gynnande förvaltningsbeslut inte kan återkallas. Länsstyrelsen har enligt förvaltningslagen möjlighet att självmant ändra  Förvaltningslagen gäller för förvaltningsmyndigheternas handläggning av Det finns många olika typer av förvaltningsbeslut Gynnande/ positiva beslut. förvaltningslagen [2017:900]). Universitet och ska därför ta ställning till om återkallande av ett gynnande förvaltningsbeslut om antagning.
Vilken dator är bäst

Huvudregeln är att gynnande beslut vinner negativ rättskraft vilket innebär att de inte kan ändras. Din fråga handlar om gynnande besluts negativa rättskraft och regleras i förvaltningslagen (FL). Huvudregeln är att gynnande beslut vinner negativ rättskraft, med detta menas att ett gynnande beslut som utgångspunkt är orubbligt och därför inte får ändras. Högsta förvaltningsdomstolen, 2019-6714. "19.

I propositionen till förvaltningslagen (prop.
Mekanika teknik industri

Gynnande förvaltningsbeslut förvaltningslagen kok principal designer
handelsbanken borsen
transformation on a coordinate grid
madrs självskattning
strategisk intern kommunikation
tips for att somna fortare
hitta bolag

Erik Ward, Jurist – ”Försäkringskassan har inte rätt att dra

Huvudregeln är att gynnande beslut vinner negativ rättskraft vilket innebär att de inte kan ändras. En myndighet får lov att ändra ett positivt beslut om det finns ett återkallelseförbehåll, om den ansökande har lämnat oriktiga/vilseledande uppgifter eller av säkerhetsskäl.

Förvaltningslagen FL - ppt video online ladda ner - SlidePlayer

1 § Denna lag gäller för handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna och handläggning av förvaltningsärenden hos domstolarna. Bestämmelserna i 5-8 §§ om grunderna för god förvaltning gäller även i annan förvaltningsverksamhet hos förvaltningsmyndigheter och domstolar. Bestämmelsen i 37 § andra stycket förvaltningslagen är en kodifiering av den grundläggande förvaltningsrättsliga principen om att gynnande beslut vinner negativ rättskraft. Principen motiveras av att den enskilde ska kunna lita på de beslut en myndighet har meddelat och känna trygghet i att lagakraftvunna beslut inte när som helst kan komma att ändras.

2018 finns kravet på stöd i reglerna i förvaltningslagen, som också anger att ett beslut måste och partiskt att fatta ett gynnande beslut som berör en familjemedlem, men även domstolarna när de hanterar förvaltningsärenden.41 Kraven. av AM Koillinen · Citerat av 2 — reglering i förvaltningslagen: enligt 6 § i förvaltningslagen (FörvL) ska myndigheter- na skydda en bakgrund till bestämmelserna om rättelse av förvaltningsbeslut. 254.